DZIAŁALNOŚĆ

OFERTA WSPÓŁPRACY:

 • inwentaryzacje dendrologiczne specjalizacja:
  • tereny zieleni historycznej Dolnego Śląska,
  • inwentaryzacje i aktualizacje inwentaryzacji Pomników Przyrody
 • edukacja przyrodnicza powiązana z ochroną drzew i dziedzictwem przyrodniczo-historycznym,
 • promocja walorów historyczno-przyrodnicza miejscowości, gmin, powiatów,
 • szkolenia i warsztaty o tematyce dendrologicznej,
 • pomoc w realizacji projektów zewnętrznych gminą/powitą/organizacją pozarządowym m.in. związanych z turystyką i edukacją,
 • inwentaryzacja i ocena zasobów zieleni miejskiej, zarządzanie zielenią miejską,
 • projektowanie i analizy pod założenia historyczne, ekologiczne, sensoryczne,
 • opracowania naukowe związane z dendrologią i usługami ekosystemów świadczonymi przez zieleń i drzewa.
 • ekspertyzy dendrologiczne i monitoring stanu zdrowia drzew
 • nadzory dendrologiczne
 • udatność nasadzeń drzew i krzewów

OFEROWANE SZKOLENIA O CHARAKTERZE CYKLICZNYM

 • Rozpoznawanie drzew i krzewów na terenach historycznych Szkolenie organizowane przy współpracy z Fundacją Aquila (NOWOŚĆ!!!)
 • Rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym na terenach historycznych – Szkolenie organizowane przy współpracy z Fundacją Aquila
 • Rozpoznawanie drzew i krzewów, podstawy rozszerzone – Szkolenie organizowane przy współpracy z Fundacją Aquila
 • Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym – Szkolenie organizowane przy współpracy z Polską Szkołą Dendrologii i Arborystyki.

WSPÓŁPRACA I INICJOWANIE OBEJMOWANIE RZADKICH DRZEW POMNIKAMI PRZYRODY

 • Klon pospolity ‘Palmatifidum’(Acer platanoides L. ‘Palamtifidum’) – Fundacja Inicjatywa B (Uchowała podjęta w dniu 25.11.2021)
 • Kłęk amerykański (Gmnocladus dioica K. Koch.) – Fundacja Inicjatywa B (Uchowała podjęta w dniu 25.11.2021)
 • Kasztanowiec pospolity ‘Laciniata’(Aesculus hipposastanum ‘Laciniata’) o obwodzie pnia 188 cm, rosnące przy ul. Księcia Bolka 8 w Bolkowie, na terenie działki ewidencyjnej nr 428/3 w obrębie 2 Bolków, stanowiącej własność gminy – Towarzystwo Miłośników Bolkowa Bolków https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4206/

SZKOLENIA I WARSZTATY ZAMAWIANE:

 • Szkolenie „Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz pomniki przyrody w Obornikach Śląskich”, Oborniki Śląskie 28-29 sierpnia 2021 r. – Szkolenie  zrealizowane w ramach projektu Oborniki Śląskie – Kraina Drzew Pomnikowych, dofinansowane ze środków programu Działaj Lokalnie. Projekt oprowadzony przez stowarzyszenie „Żywica„, prowadzone przy współpracy Fundacja Aquila
 • Szkolenie z rozpoznawania drzew w stanie bezlistnym, Będzin 21 grudnia 2020 r. – Szkolenie zorganizowane dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, prowadzone pod patronatem Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki
 • Warsztaty z projektowania zieleni na terenach wiejskich dla sołectw gminy Czernica, 22-29. czerwca 2019 r. – Szkolenie organizowane przez Fundacje Aquila 
 • Warsztaty projektowe –  w ramach projektu Aktywnie i kreatywnie w Łąkach dofinansowany ze środków programu Działaj Lokalnie.  Projekt prowadzony przez stowarzyszanie „Nasze Łąki”

WAŻNIEJSZE NADZORY DENDROLOGICZNE, W TYM NA TERENACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW: 

 • listopad – grudzień 2021: „Remont cząstkowy torowiska na Pętli Park Południowy we Wrocławiu, Działki nr 2,3 AM-9, Obręb Borek; 19/1, 19/2, 19/4 AM-12, Obręb Gaj”
 • październik – grudzień 2021: „Remont torowiska tramwajowego w al. Gen. J. Hallera na odcinku od ul. Mieleckiej do ul. Powstańców Śląskich”
 • listopad 2020 – kwiecień 2021: „Remont torowiska ul. Olszewskiego od ul. Wróblewskiego – zajezdnia Dąbie do pętli Biskupin wraz z przebudową sieci trakcyjnej”; obszar wpisany do rejestru zabytków
 • lipiec 2020 – czerwiec 2021: „Budowa instalacji z gruntowymi pompami ciepła glikol/woda z pionowymi wymiennikami ciepła w pocysterskim zespole klasztornym w Henrykowie w ramach zadania pn.: „zmniejszenie emisji CO2 przez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach archidiecezji wrocławskiej” na terenie Pocysterskiego Kompleksu Klasztornego zlokalizowanego na pl. Cystersów 1-2, Sali gimnastycznej z Aulą pl. Cysterski 4E oraz w Oficynie Zachodniej przy pl. Cystersów 4D w Henrykowie, działki. nr 299/2, 296, wpisanego do rejestru zabytków.”
 • kwiecień 2020 – kwiecień 2021: Budowa dróg rowerowych w al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: ,,Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”
 • czerwiec 2019 – maj 2020: „Budynek wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną i drogową ul. Miodowa dz. nr 54 Wrocław, obręb Ratyń, 7AM”

WAŻNIEJSZE OPRACWANIA Z ZAKRESU ZIELENI ZABYTKOWEJ I POMNIKÓW PRZYRODY

 • 2014-2017 – ważniejsze inwentaryzacje dendrologiczne na terenach wpisanych do rejestru zabytków pod nadzorem dr. Elżbiety Szopińskiej
  • Poświętne, Wrocław
  • Karpniki,
  • Park Grabiszyński, Wrocław
 • grudzień 2021 – Aktualizacja inwentaryzacji pomników przyrody w gminie Ziębice
 • kwiecień 2021 – Ogólne wytyczne realizacyjne dla zadania, pn.: „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” – wytyczne w zakresie zieleni i ochrony drzewostanu.

UDZIAŁ W WAŻNIEJSZYCH PROJEKTACH: 

2021 – 2023 – Wzorcowa koncepcja ochrony i zarządzania krajobrazem kulturowym na przykładzie Wąwozu Pełcznicy pod Książem Projekt badawczy realizowany przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, finansowany jest przez DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) Niemiecką Fundację Federalną Środowisko – Projekt koordynowany przez dr inż. Justynę Jaworek-Jakubską z Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2020 – 2021 – Kierunki oraz standardy procesu rewaloryzacji założenia parkowego przy Zamku Książ w Wałbrzychu –  Projekt koordynowany przez dr inż. Justynę Jaworek-Jakubską z Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2018 – Działania z zakresu identyfikacji i kształtowania potencjału zasobów przyrodniczych Bolkowa dla potrzeb ochrony awifauny – „Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności poprzez małą retencję i zadrzewienia” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt koordynowany przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” Projekt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa.

2017-2018 – Drzewa Dobrej Widawydziedzictwo przyrodniczo-kulturowe obszaru działania LGD Dobra Widawa – Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia IV Aktywna społeczność „Dobrej Widawy” – projekt grantowy. Projekt prowadzony przez Fundację Aquila.

2017 – Ścieżka edukacyjna dendrologiczna: Drzewa –dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Bolkowa – Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ośrodka Działaj Lokalnie w Mściwojowie. Projekt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa.